Skip to content

Quản lý rủi ro là gì?

Quản lý rủi ro là quá trình giảm thiểu hoặc giảm bớt rủi ro bất lợi và tận dụng các cơ hội tích cực. Nó bắt đầu với việc xác định và đánh giá rủi ro, sau đó là sử dụng tối ưu các nguồn lực để giám sát và giảm thiểu rủi ro.

Quản trị rủi ro

 

Hướng Dẫn Cổng Thông Tin

Quản trị rủi ro là một lĩnh vực phức tạp mà ở đó có một nhóm công việc quan trọng để cung cấp hướng dẫn. Cổng thông tin này đóng góp vào việc hướng dẫn và cung cấp tài nguyên cho hai lĩnh vực sau:

Xử Lý Rủi Ro Và Bom Mìn

Xử Lý Rủi Ro Và Bom Mìn

 

5554
Năm 2019, ít nhất 5.554 thương vong do bom mìn đã được ghi nhận: 2.170 người thiệt mạng, 3.357 người bị thương và 27 người thương vong vẫn chưa rõ tình trạng sống sót.
80 %
Phần lớn số thương vong do bom mìn/ERW được ghi nhận là dân thường 80% nơi họ được biết rõ về tình trạng của họ.
43 %
Vào năm 2019, trẻ em chiếm 43% tổng số thương vong dân sự mà độ tuổi được biết đến. Đàn ông và trẻ em trai chiếm 85% tổng số thương vong mà giới tính được biết đến.

Đạn dược

Các vụ nổ ngoài kế hoạch tại các địa điểm chứa bom, đạn (UEMS)

Những sự cố này lan rộng và ngày càng phổ biến: Hơn 623 sự cố ở ít nhất 106 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được ghi nhận từ năm 1979 đến tháng 12 năm 2019.

Vật liệu nổ

Vào ngày 1 tháng 10 năm 2020, 57 Quốc gia và ba khu vực khác đã bị ô nhiễm bởi mìn sát thương trên toàn cầu.3

Ít nhất 123.375 bom mìn cá nhân đã được rà phá và phá hủy trong năm 2019.

Cổng Câu Hỏi

Vì Quản Trị Rủi Ro có thể là một lĩnh vực phức tạp nên đôi khi không có câu trả lời cho mọi thứ sẵn có. Liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng cổng câu hỏi và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm ra.

Cổng Câu Hỏi